style switcher

Stenbräckas Historia

Efs, Evangeliska fosterlandsstiftelsen, som är en inomkyrklig väckelserörelse startade sin  verksamhet på Tjurkö under 1890-talet. Det var då Kristianstads traktatsällskap som anställde predikanter som besökte olika platser genom sk. månadsturer. Alla platser inklusive Tjurkö skulle få besök av en kolportör för möten, hembesök och litteraturförsäljning. Verksamheten startade på Tjurkö 1891. Det bildades en missionsförening 1926  med 37 medlemmar och ett missionshus byggdes och var färdigt att användas 1928. 

Stenbräckas Historia

2022

Kristoffer Gustavsson tar över som föreståndare efter Björn Petersson
Köket i huvudbyggnade renoveras med hjälp av bidrag från Skärgårdsmiljonen

2021

Kristoffer Gustavsson anställs istället för Krister

2020

Vår vaktmästare Krister slutar

2005

Namnet på gården förkortas till ”Stenbräcka”. Björn Pettersson och Krister anställs för Stenbräcka och Hägnan.

2003

Namnet på gården förkortas till ”Stenbräcka”. Björn Pettersson och Krister anställs för Stenbräcka och Hägnan.

2002

Matsolof slutar efter 20 år som föreståndare. Ett Ungdomsteam på 5 ungdomar sköter bokning mm.

2001

Jubiléumsår. Föreningen fyller 40 år. Stenbräcka Idéella förening har funnits i 10 år. Två nya flytbryggor kommer på plats vid den bortre bryggan.

2000

Det hålls en Seglarkurs med allmogebåtar.

1997

Fem campingstugor byggs i Hägnan. Det militära skyddsområdet tas bort och öppnar för att människor från andra länder kan komma till Tjurkö. Stenbräckagården introducerar ett Meditationsområde mellan Stenbräcka och Hägnan.

1995

Föreningen köper in Vandrahemmet och Ladan från Karlskrona kommun. 

1994

Campingplatsen utökas med en enklare Naturcamping. 

1993

Ladan, Källaren och Stallet renoveras. Nytt tak läggs på vandrarhemmet. En Bakstuga byggs och inreds. Man startar Café Hägnan med 8 programkvällar under sommaren. Ett Tältskärgårdslger och ett Äventyrsläger genoförs i maj som samlar ca 120 deltagare tillsammans. ”Hägnandagen” genomförs för första gången.

1992

Föreningen började bedriva campingverksamhet i Hägnan. En dusch och en varmvattenberedare installerades och parkeringen utvidgades.

1991

Det skrevs ett skötselavtal med Karlskrona kommun angående fastighet, badplats och väg.

1990

Samråd i januari med Svenska kyrkans församlingar i kontraktet med önskemål om ett skriftligt fast samarbetsavtal om gården att träda i kraft den 1/1 -91. Föreståndarens tjänst utökades till 100% från och med den 1/1 1990. Detta år reglerades användandet av Tjurkö kyrka i ett avtal med Ramdala-Sturkö pastorat. Sommaren -90 erhölls efter ansökan ett bidrag från Allmänna Arvsfonden på 80 000 kr kring ett projekt benämnt Skärgårdshemmat Hägnan – en 30-talsmiljö med självhushåll och återbruk kopplat till dagens miljö. Från Kulturnämnden erhölls 50-tusen fördelat på 5 år till samma projekt. Hösten 1990 gjordes ledningsdragningar i Hägnan för el till läger och huvagnar och bättre vattenförsörjning till området.

1989

Den 1/1 övertog Ramdala-Sturkö pastorat Tjurkö kyrka av Stadsförsamlingen. I mars togs en ny vattenreningsanläggning i bruk. Snickarboden uppfördes som ett elevarbete av Chapmansskolans bygglinje. Parkeringen gjordes i ordning och bollplanen byggdes ut mot kyrkan och dränerades via Parkkontoret. Nytt tak på ladan i Hägnan och Logen fick en ny yttervägg. 

1988

Vid midsommar kunde man inviga Villa Västrabo. Samma år påbörjades en ny avloppsanläggning. Efter mycket sprängningar pga berg så kunde till slut anläggningen slutföras den 5/10. 

1987

Föreningen tog beslut om att bygga Villa Västrabo och första spadtaget togs i juni. Den 14/12 beslöts att gårdens namn nu skulle bli Stenbräcka kurs- och lägergård eller Stenbräckagården. 

1986

Inför midsommarhelgen 1986 fick vi besked om bidrag på 350 000 från Almänna Arvsfonden för byggnation av ett nytt annex.  Gårdens 25-årsjubiléum firades under midsommarhelgen med medverkan av bl.a. Iris och Bertil Ohlsson, Veste Brynestam och Matsolof Arnoldsson. Stugorna Granen och Hasseln levererades som elevarbete av Chapmansskolans bytgglinje. 

1985

Det sker ett samarbete med skolkontoret i Karlskrona om Skärgårdslägerskolor på gården. Samma år helrenoveras Huvudbyggnaden och Villa Östrabo till en kostnad av 1,3 miljoner.

1983

Matsolof Arnoldsson anställdes som föreståndare på EFS-gården med en 50% projekttjänst. Midsommarfirandet gjordes för första gången med Tjurkö Intresseförening. Man påbörjar en försöksverksamhet tillsammans med Svenska Kyrkan.

1982

Biskopsvisitation hölls i början av året av biskop Per Olof Ahrén då även Tjurkö kyrka och EFS-gården besöktes. Den 8/6 -82 hölls samråd med kontraktet om ev. samarbete på gården.

1981

Vid midsommar firades 20-årsjubiléum för Ungdomsgården med medverkan av bl.a. Iris och Bertil Ohlsson, Veste Brynestam och Matsolof Arnoldsson.

1979

Beslut att man ska ha samtal med Svenska kyrkan i kontraktet om ett samarbete kring gården. 

1974

På Ungdomsgården uppförs 6 sovstugor samt en föreståndarestuga  till en beräknad kostnad av 85 000 kr.

1973

Logen i Hägnans lada iordningsställs.

1972

Det röjs en stig från Ungdomsgården till Hägnan. En dusch- och bastubod uppförs.

1971

Sommarkyrkoverksamhet med badträffar och gudstjänst/andakt i Tjurkö kyrka provas i anslutning till simskolans verksamhet.

1969

När kommunen inrättade en ny kommunal badplats i Hägnan fick Ungdomsgården rätt att använda det övriga området kring byggnaderna i Hägnan.

1967

Veste Brynestam, som var ungdomspastor i kretsen, valdes att inom sin tjänst också bli föreståndare för EFS Ungdomsgård. Kontakt togs med hemmansägare Otto Karlsson, Hägnan, om rätt för gården att vistas på Ottos mark och att få anordna lägereld vid stranden.

1965

Det tillbyggda Missionshuset och den nybyggda logementsbyggnad (nuv. Östrabo) invigs vid pingst. Man beslöt att kalla gården för EFS Ungdomsgård, Tjurkö. Man beslöt att inköpa mer tomtmark, 3 000 kvm, mellan Missionshuset och Kyrkan för iordningsställande av bollplan. 

1963

Beslöts att köpa in tomtmark samt att bygga till Missionshuset. Med ett bidrag på 60 000 från Allmänna Arvsfonden kunde så bygget starta. 

1962

Under 1962 genomförs ombyggnadsarbeten i Missionshuset. På pingstdagen den 10/6 -62 invigdes EFS Sommarhem, Tjurkö. De som medverkade var nämndeman Gustaf Abrahamsson, redaktör Joh. Wessmark, predikant Halvard Holmqvist, predikant Bertil Ohlsson, kyrkoherde Gunnar Olén och kret sens sångare. Ca 250 personer var närvarande. Ett programblad Tjurkö-Nytt utgavs inför invigningen. 

1959

Bygget av en bro mellan Sturkö och Tjurkö påbörjades. Den invigdes tillsammans med fiskehamnen Ekenabben 1959 av kung Gustav VI Adolf. 

Med en broförbindelse mellan Sturkö och Tjurkö öppnades nya möjligheter för den verksamhet som bedrevs av Efs. Redan tidigare fanns funderingar på att bygga en ungdomsgård i Jämjö men nu flyttades de visionerna ut till missionshuset på Tjurkö. Den som såg dessa möjligheter var kretspredikanten Bertil Olsson. 1961 bildades en ”Efs ungdomsgårds-förening som påbörjade den förvandling som resulterade en lägergård. En barack från Osbyholm överlåts kostnadsfritt till gården (nuvarande Norrebo). En nu toalettbyggnad uppföres då den gamla brunnit upp. 

1928

Ett missionshus byggdes och var färdigt att användas 1928. 

1926

Lutherska Ungdoms- och Missionsföreningen grundas med 37 medlemmar